Jaakko Tapper on Suomen Urheilumanagerit Ry:n jäsen - Moottoriurheilu / Autourheilu

Suomen Urheilumanagerit ry:n tarkoituksena on edistää urheilun parasta ja urheilijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä toimia urheilun piirissä toimivien managerien yhteydenpitoelimenä.

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä suhteita kotimaisiin ja kansainvälisiin urheilujärjestöihin ja -organisaatioihin, jakamalla urheilumanagerointia koskevaa informaatiota, vaikuttamalla urheilumanagerointia koskeviin määräyksiin sekä järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.

Urheilumanagerin toimintaa koskevia eettisiä ohjeita

1. JOHDANTO

Näihin ohjeisiin on koottu managerin tärkeimpiä tehtäviä ja toimintaperiaatteita, joita Suomen Urheilumanagerit ry:n jäsenten tulee noudattaa.

 

Ohjeet eivät kuitenkaan kuvaa manageritoimintaa tyhjentävästi. Sen vuoksi kaikkea, mitä ei ole nimenomaisesti kielletty, ei välttämättä voida pitää sallittuna.

 

2. PERUSARVOT

Managerin on oltava urheilijalleen lojaali. Hänen on näitä ohjeita noudattaen vastuullisesti ja parhaan kykynsä mukaan valvottava tasapuolisesti kaikkien edustamiensa urheilijoiden etua.

 

Manageri on salassapito- ja vaitiolovelvollinen tiedoista, joita hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää urheilijasta ja tämän oloista, eikä hän saa luvattomasti ilmaista tällaista tietoa.

 

3. YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

Kaikessa manageritoiminnassa on noudatettava huolellisuutta ja täsmällisyyttä.

 

Toimissaan managerin tulee ottaa huomioon urheilijan sidosryhmät ja urheilijan yleiset elämän olosuhteet. Managerin tulee perehtyä edustamansa urheilijan lajin kotimaisiin ja kansainvälisiin mainos- ja kilpailusääntöihin sekä muihin lajiliiton toimintaperiaatteisiin. Managerin neuvottelemat yhteistyösopimukset eivät saa olla ristiriidassa näiden sääntöjen ja periaatteiden kanssa.

 

Manageri pidättäytyy kaikesta yhteistyöstä Veikkauksen kanssa samalla toimialalla olevien yritysten kanssa.

 

Mikäli tietyn lajin piirissä on käytössä oma manageri/agentti- tai muu vastaava järjestelmä, on managerin rekisteröidyttävä järjestelmään toimiakseen lajin piirissä.

 

Managerin on järjestettävä toimistonsa asianmukaisesti sekä ohjattava ja valvottava henkilökuntansa työtä. Managerin on erityisesti huolehdittava siitä, että myös toimiston palveluksessa oleva henkilökunta noudattaa näitä ohjeita.

 

4. MANAGERI JA URHEILIJA

Managerilla ja urheilijalla on oltava kirjallinen allekirjoitettu yhteistyösopimus. Siinä tulee olla ainakin seuraavat asiat:

 

       kuvaus managerin tehtävistä, kuten esim. seuraavat tai joitakin niistä: yhteistyösopimukset, media, kilpailutoiminta, urheilijan kalenteri, yhteistyö lajiliiton ja valmentajan kanssa, verotus jne. (HUOM! ei yksittäisinä sanoina, vaan toiminnan kuvauksina)

       kuvaus miten toiminnassa liikkuvia rahoja käsitellään

       kuvaus miten managerin palkkio muodostuu

       kuvaus urheilijan ja managerin keskinäisen viestinnän ja päätöksenteon periaatteista

       kuvaus yhteistyön lopettamisen/purkamisen periaatteista (paras olisi molemmille osapuolille vapaa kirjallinen purkuoikeus tiettynä päivänä kerran vuodessa, jolloin purku astuu voimaan kahden kuukauden kuluttua purkuilmoituksesta: jos manageri purkaa, menettää hän mahdollisten voimassa olevien sopimusten tulevat provisiot - jos urheilija purkaa, jää managerille oikeus laatimiensa sopimusten provisioihin sopimusten keston koko ajaksi, eikä urheilijalla ole oikeutta uusia näitä sopimuksia)

 

Manageri ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistonsa ulkopuoliselle ilman urheilijan suostumusta. Jos urheilija on edellyttänyt managerin hoitavan tehtävän henkilökohtaisesti, manageri ei saa siirtää tehtävän hoitamista toimistossaan toiselle henkilölle ilman urheilijan suostumusta.

 

Manageri ei saa esittää ylimitoitettuja lupauksia ennen yhteistyösopimuksen solmimista, eikä sen jälkeenkään.

 

Erityistä huolellisuutta pitää noudattaa managerin ollessa tekemisissä alaikäisen urheilijan kanssa. Manageri ei saa ottaa ensimmäiseksi yhteyttä alaikäiseen urheilijaan, vaan ensimmäinen lähestyminen managerin taholta tulee tapahtua alaikäisen urheilijan huoltajien kautta. Alaikäisen urheilijan sopimuksiin on saatava huoltajan allekirjoitus.

 

Luopuessaan tehtävästä managerin on vältettävä menettelytapaa, joka saattaa vahingoittaa urheilijan etua.

 

Managerin urheilijalta maksettavaksi saaman palkkion on oltava kohtuullinen, normaalisti 10-25% managerin tehtävien sisällöstä riippuen.

 

5. MANAGERI JA YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ MEDIA

Managerin tulee pyrkiä aktiiviseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen urheilijan yhteistyökumppaneiden kanssa. Luonnollisesti manageri ei saa toimillaan vahingoittaa urheilijan yhteistyökumppanin mainetta.

 

Manageri voi tiedottaa urheilijan asioista julkisuudessa, jos urheilija sen hyväksyy. Tiedottamisen on oltava asiallista, eikä julkisuutta saa käyttää managerin oman edun tavoittelemiseen.

 

6. MANAGERI JA MUUT AMMATTIKUNNAN EDUSTAJAT

Managerin tulee urheilijan etua vaarantamatta osoittaa muille ammattikuntansa edustajille huomaavaisuutta ja arvonantoa, eikä heihin saa kohdistaa epäasiallista arvostelua.

 

Managerin tulee kunnioittaa tiedossaan olevia urheilijoiden managerisopimuksia ja toisen managerin edustaman urheilijan värvääminen itselle on hyvien tapojen vastaista.

 

Managerin ammattitoimintaan liittyvät keskinäiset riitaisuudet tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan sovinnollisesti.

 

Jos manageri käyttää urheilijan lukuun toisen managerin palveluita, managerin on vastattava toisen managerin palkkiosta ja kuluista, ellei muuta ole sovittu.

 

7. KURINPITO JA MENETTELYTAVAT

Jos Suomen Urheilumanagerit ry:n hallitus katsoo, että joku yhdistyksen jäsen on toiminut näiden eettisten ohjeiden vastaisesti, voi hallitus pyytää yhdistyksen jäseneltä kirjallista ja/tai suullista selvitystä hänen toiminnastaan managerina. Selvitys on toimitettava kuukauden kuluessa pyynnöstä.

 

Mikäli selvitys ei tyydytä hallitusta, voi se antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen ja vaatia lopettamaan eettisten ohjeiden vastaisen toiminnan. Varoituksen saannista on jäsenellä kolme kuukautta aikaa antaa hallitukselle kirjallinen selvitys, miten hän on korjannut toimintaansa.

 

Hallitus voi erottaa managerin yhdistyksen jäsenyydestä, mikäli hän ei määräaikaan mennessä anna jompaakumpaa pyydetyistä selvityksistä, tai mikäli toiminnan korjaamista kuvaava selvitys tai/ja managerin julkinen toiminta ei tyydytä hallitusta.